יום רביעי , יולי 24 2024
לוגו פופ טארטס

ובחרת בחיים – זו אמנות

תערוכה חדשה בגלריית בית אבי חי:
'
ובחרת בחיים – זו אמנות'
פנחס ליטבינובסקי

אחד מהאבות המייסדים של האמנות הישראליאמן הדיוקנאות הלאומי שמרבית מעזבונו הושמד בפרשה שהסעירה את עולם האמנות, מפליא להציג בעבודותיו רבגוניות אמנותית הנעה בין הריאליסטי למופשט ובין הדתי לחושני

אוצר התערוכהעמיחי חסון

פתיחת התערוכה שני, 1 ביולי בשעה 19:00

לינק לתמונות

https://drive.google.com/drive/folders/1G-u9uU5hTIpULQ3ClGnDpiJEhH6YJCCe?usp=sharing

בית אבי חי יציג את התערוכה "ובחרת בחיים– זו אמנות ובה עשרות יצירות נבחרות מתוך עזבון האמןחתן פרס ישראל לציורפנחס ליטבינובסקי מהאבות המייסדים של האמנות הישראלית ואמן ירושלמי פורהשעבודותיו רואות אור לראשונה לאחר 30 שנההתערוכה הענפה שתתפרס על פני שלושת הקומות בבית אבי חי נעה בין הסגנונות המגוונים איתם עבדבין האוריינטליות המוקסמתדרך השפעות יהודיותציור דיוקנאות של נבחרי העם השונים ועבודות צבע מופשטות ומגוונות.

ליטבינובסקי לא היה חלק מחבורה אומנותיתלא הרבה להציג מעבודותיו ולא נהג לתארך אותן או לתת להן שמותמלבד ציורי הדיוקנאות נמנע לרוב מלמכור את יצירתולאחר מותו נשארו בעיזבון הצייר למעלה מ־6,000 עבודות בסטודיו בירושליםאך העיזבון עבר תלאות רבות לאורך השניםושיאן בהשמדה מסיבית בידי נכד הציירשצמצמה את אלפי העבודות לכדי כמה מאות נבחרותהתערוכה מבקשת להציג את המיטב ששרדולהראות דרכו את פניו האומנותיות השונותהמשחקיותהן החושניות והן הרוחניות של פנחס ליטבינובסקי.

בתערוכה תוצב עמדה אינטראקטיבית 'עשה לך דיוקן ליטבינובסקי AI', המציעה אפשרות ליצור באמצעות הבינה החכמה דיוקן בסגנון ליטבינובסקי בסגנונות המשוערים של הצייר. (עיצוב חווית AI: אלון שטיאטפיתוח תוכנהאבינועם קופר).

מי אתה פנחס ליטבינוסקיhttps://www.bac.org.il/videos/?videoID=20089

פנחס ליטבינובסקי (1894-1985) נולד למשפחת סוחרים יהודית בעיר נובוגאורגייבסק (אז האימפריה הרוסיתכיום אוקראינה). בילדותו התחנך בחֶדֶרב־1912 קיבל מלגת לימודים לאקדמיה לאמנות באודסהשם פגש את בוריס שץשהציע לו לעבור ללמוד בבצלאל בירושליםבעקבות כך עלה לארץ ישראלאך פרש כעבור זמן קצר מהלימודים במחאה על דרך הלימוד במוסדבשובו לרוסיה החל ללמוד באקדמיה לאמנות בפטרוגרדב־-1917 נשא את ליזה לבית טורגובסקי לאישהולזוג נולדו שתי בנות.

ב־1919 עלה ליטבינובסקי בשנית לארץ ישראל באונייה המפורסמת רוּסלאןהוא זכה להצלחה כאמןהשתתף בכמה תערוכות מרכזיותעיצב תפאורות לתיאטרון (דוגמת "הדיבוקבהבימהועסק גם בעיצוב גרפיבראשית שנות החמישים התמקם בבית נטוש בשכונת קטמון בירושליםששימש בעבר את סגן הנציב העליון הבריטישם חי ועבד בסטודיומאז שנות השלושים הרבה לשהות באירופה ובארצות הבריתשם פגש בעבודותיהם של סזאןמאטיספיקאסומירו והציירים מאסכולת פריזבהשפעתםסגנונו האמנותי עבר תמורות במהלך השניםמקונסטרוקטיביזם והאימפרסיוניזם הרוסי בתחילת הדרךדרך מגמות מודרניסטיות ואקספרסיביות ועד מעבר להפשטה צורנית וצבעונית בתקופת חייו האחרונהעל הישגיו זכה בכמה פרסיםובראשם פרס ישראל לציור שהוענק לו בשנת 1980.

אודות סדרות היצירות שתוצגנה בתערוכה:

האוריינט

לאחר סיום מלחמת העולם הראשונההגיע ליטבינובסקי בשנית לארץ ישראל והתגורר תקופות בטבריהבמושבה הר־טובבביתניה עיליתבמוצא עלית ובירושליםהמעבר ממזרח אירופה לשמש הצורבת של המזרח התיכון זימן שינוי סגנוניצבעוני ונושאיהוא תיאר בנאיביות שאינה חפה מאוריינטליזםאת האנשים וחיי היום־יום שראה בגליל ובהרי יהודהאל דמויות אלו הוא חזר במשך כל חייואך כחלק משינויי הסגנון שלו עברו גם הן מייצוג ריאליסטי לאקספרסיביולבסוף להפשטה שטשטשה אותן עד כדי כתמי צבע וקווי מתאר.

ובחרת בחיים

אף שנטש את אורח החיים האדוק שבו גדלליטבינובסקי ניהל קשר מורכב עם המסורות היהודית שבא לידי ביטוי גם ביצירתומסוף שנות החמישים החל האמן לשלב בציוריו ציטוטים מתוך ארון הספרים היהודילרוב לצד סצנות רוויות יצריםהכוללת דימויי חלקי הגוף המתפתלים אלו בתוך אלו וקושרים בין יצר החיים ליצירה.

דוגמה מעניינת ניתן לראות בשני ציורי שמן אלושבהם כתב את המילים "ובחרת בחייםהמופיעות בפסוק מספר דבריםבכתיבת הציטוט בתוך ציוריו הפקיע את הפרשנויות המסורתיותודרש מחדש את הפסוק כמדרש אישי של אמןחיים ואמנות – חד הםעצם הבחירה בחייםהיא היא יצירת האומנות.

אדם וחמור

החמור מופיע אצל ליטבינובסקי מאז שנות העשרים כסמל ארץ־ישראלילרוב בהקשר של חיי הערבים המקומייםאך לעיתים יופיע גם בקרבת יהודים חסידיםתהליכי ההפשטה שאפיינו את תקופות יצירתו האחרונה מצמצמים את דמות החמור כצורה ארכיטיפית של חיה.

דיוקנאות

במשך כל חייו עסק ליטבינובסקי בציור דיוקנאותבתחילה התמחה ברישוםואחר כך הרבה לצייר דיוקנאות של גיבורי תרבות עברייםהחל משנות השלושים התמקד באנשי ציבורלרוב נוצרו הדיוקנאות על פי צילוםלבקשתם של אנשים פרטים ומוסדות רשמייםשהשתמשו בהם לא פעם כמתנות לאורחים חשוביםכך יצאו תחת ידיו גרסאות שונות לדיוקנאותיהם של ראשי ממשלותנשיאים ואנשי שם מהארץ והעולםבעוד דיוקנאות אלו היו מקור פרנסה חשוב עבורו ואף קיבעו את שמו בציבוריות הישראלית כ"צייר הדיוקנאות הלאומי", הוא עצמו פיתח כלפיהם יחס מסויגעם זאתהוא הצליח למצוא גם בהם מרחב למחקר האומנותי שעסק בו.

דיוקנאות בן־גוריון

בין מאות הדיוקנאות שצייר ליטבינובסקי במהלך חייובולטים עשרות המוקדשים לדוד בן־גוריון (1886–1973), ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראלמבטו של ליטבינובסקי אינו מבט נוסטלגיבן־גוריון שימש בתפקידו בזמן שבו צוירו הדיוקנאות במהלך שנות החמישיםאך האמןסרבן ראיונות נודענמנע מלהסביר את סיבת החזרתיות על דמות זו במיוחדהאם מדובר בניסיון לייצור איקוניזציה של אבי האומה מתוך הכרה בגדולתואו שמא דווקא שליטתו הדומיננטיות של בן־גוריון היא שעוררה את חושיו האינדיבידואליסטים של ליטבינובסקישביקש להביע מחאה אמנותית דרך שינויי הצורה של המנהיג?

דיוקנאות רבנים

דמויות רבניות אומנם הופיעו ביצירתו מאז שנות העשריםאך רק בעשורים האחרונים לחייו החל לצייר באובססיביות דיוקנאות של רבניםרובם בהשראת צילומים וציורים שמצא בספריםבניגוד לדיוקנאות הרשמייםשאותם צייר לפי הזמנה ועל בסיס שרטוט מדויקדיוקנאות הרבנים נוצרו כחלק ממחקר אומנותי וכאפיק של מסע חיפוש רוחני שהוביל את ליטבינובסקי להזדהות עם שורשיה המרדניים של התנועה החסידית.

הכנר

ליטבינובסקי נהג לצייר בלילות בשעה שהאזין למוזיקה בעוצמה גבוההולא מפתיע למצוא את המוזיקה גם כנושא שמופיע ברבות מעבודותיוסדרת הכנר שציוריה בגואש ושמן במהלך שנות החמישים מציגה וריאציות שונות בין הכנר לכינורדרך צבעוניות נקייה ומלאת ניגודיםעבודות הסדרה מעלות מספר מקורות התייחסות והשראה שמהם ינק האמן במסעותיו ברחבי אירופה ומתוך לימוד מתמיד מרפרודוקציות בספרי אמנות.

ציורים ילדיים

בעשורים האחרונים לחייו חזר ליטבינובסקי אל דימויים שצייר בעבראך הפעם כאמן מבוגר השב אל נקודת הראשית ומבקש לזקק אותם לתמצית צורנית וצבעוניתהעבודותשרבות מהן צוירו בצבעי פנדה (פסטל על בסיס שמןבסגנון המזכיר ציורי ילדיםמתבססות על אלתור חופשי המסלק פרטים מיותרים ומתרכז בקווים פשוטים וצבעוניים שמשדרים תמימותפשטותדיוק ושמחת חיים.

אוצר התערוכהעמיחי חסון עוזרת לאוצרריקה גרינפלד ברנע

עיצוב תערוכהליסה בלכמן עיצוב גרפי לתערוכהסוניה אוליטסקי הפקהשחר מונטלייק

יש לבדוק גם

קייטנת פז"מ

קייטנת פז"מ דיזנגוף סנטר דואג לסידור לילדי כוחות המילואים באוגוסט: דיזנגוף סנטר יוזם קייטנה מסובסדת …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.